คลังความรู้ ศทอ.

การทดสอบ solar on site

การทดสอบด้าน EMC สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ที่ PTEC ดำเนินงาน

นอกจากมาตรฐานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ปัจจุบันสหภาพยุโรปยังมีแนวโน้มที่จะบังคับใช้มาตรฐานด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC standards) สำหรับระบบผลิตกำลังไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์อีกด้วย เนื่องจากเมื่อระบบนี้ทำงานมักจะผลิตสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า(noise) ออกไปรบกวนการทำงานของระบบแพร่สัญญาณโทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์ฯลฯ ด้วย หรือในบางครั้งปรากฏการ์ฟ้าแล็บ หรือฟ้าผ่า อาจเหนี่ยวนำเข้าสู่ระบบผลิตกำลังไฟฟ้า ทำให้รูปแบบของกำลังไฟฟ้าที่ผลิตออกมาเกิดการเปลี่ยนแปลงไป หรือทำให้ระบบเสียหายได้ ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อประกอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์เข้าด้วยกันแล้ว จะทำให้โครงสร้างของระบบเป็นเสมือนสายอากาศขนาดใหญ่ที่สามารถรับหรือส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้นั้นเอง ในส่วนนี้ PTEC เป็นหน่วยงานเดียวที่สามารถให้บริการทดสอบนอกสถานที่ได้

การทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ เมื่อติดตั้งแล้ว

เนื่องจากเมื่อทำการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ไประยะเวลาหนึ่งแล้ว ประสิทธิภาพในการผลิตกำลังไฟฟ้าจะตกลงตามระยะเวลา โดยอาจมีสาเหตุมาจาก ฝุ่นที่เกาะบนตัวแผง  ร่มไม้ที่โตขึ้นจนบังแสงตกกระทบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ การขาดออกของไดโอดลัดวงจร  สายเคเบิลเสื่อม แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ หรืออินเวอร์เตอร์เสียหาย การถูกกระทบด้วยลูกเห็บน้ำแข็ง ฯลฯ

ดังนั้นการซ่อมบำรุงแผงเซลล์แสงอาทิตย์จึงเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ โดย PTEC ได้จัดตั้งหน่วยทดสอบแบบนอกสถานที่ (on site survey) ขึ้น เพื่อไปดำเนินการสำรวจระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ถูกติดตั้งในบริเวณสถานที่ต่างๆ เพื่อทำการซ่อมบำรุง ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานของระบบให้คงประสิทธิภาพเสมือนเริ่มดำเนินการติดตั้ง  พร้อมนำข้อมูลที่ได้ส่งต่อให้หน่วยงานรับผิดชอบไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต่อไป  โดยที่ผ่านมา PTEC ได้ทำการสำรวจเพื่อการซ่อมบำรุงระบบผลิตกำลังไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ไปแล้วไม่ต่ำกว่า 50 สถานี

Performance monitoring measurement, data exchange and analysis (IEC 61724)

  • monitoring of energy-related photovoltaic (PV) system characteristics,
  • For the exchange and analysis of monitored data.

The purpose is the assessment of the overall performance of PV systems

การทดสอบอินเวอร์เตอร์และอุปกรณ์ประกอบในระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ทางด้านคุณสมบัติการออกแบบเข้ากับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  (BALANCE-OF-SYSTEM COMPONENTS FOR PHOTOVOLTAIC SYSTEMS)

การทดสอบอินเวอร์เตอร์และอุปกรณ์ประกอบในระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ทางด้านคุณสมบัติการออกแบบเข้ากับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  เป็นการทดสอบคุณสมบัติส่วนต่างๆของอินเวอร์เตอร์ทั้งด้านการทำงานปกติ ประสิทธิภาพการทำงาน และการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ในสิ่งแวดล้อมสภาวะต่างๆ ที่อาจทำให้คุณสมบัติการทำงานของอินเวอร์เตอร์ลดลง เช่น ทำงานในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ความชื้น แสงอัลตร้าไวโอเลต การป้องกันฝุ่น น้ำ เป็นต้น

       เพื่อใช้ในการป้องกันแก้ไขสาเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและทำให้ระบบขาดความน่าเชื่อถือ หรือมีอายุการใช้งานสั้นกว่าที่ควรจะเป็น  สำหรับผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์จะดำเนินการตามมาตรฐาน IEC 62093 ed1.0 (2005-03): Balance-of-system components for photovoltaic systems - Design qualification natural environments

 

มาตรฐานอ้างอิงที่ กฟน. นำมาใช้ ได้แก่

  • IEC 61727-2004 : Photovoltaic (PV) Systems - Characteristics of the Utility Interface
  • IEC 62116-2008 : Test Procedure of Islanding Prevention Measures for Utility-interconnected Photovoltaic Inverters
  • IEEE 1547-2003 : Standard for Interconnecting Distributed Resources with Electric Power Systems
  • IEEE 1547.1-2005 : Standard Conformance Test Procedures for Equipment Interconnecting Distributed Resources with Electric Power Systems

AS 4777.3-2005 : Grid Connection of Energy Systems via Inverters Part 3 - Grid Protection Requirements